FAQ

איך פיקוח בניה תמ"א 38 על ידי נ.לנגהם הנדסה מתרחש בשטח?

במסגרת התהליך מגיע מפקח בניה, מהנדס מטעם החברה, לאתר הפרויקט ובוחן את הדברים הבאים:

  • האם היזם עומד במרכיב הכמות?    האם כל מה שהובטח לדיירים ע"י היזם בתכניות ובמפרט הטכני  מתקיים בפועל.
  • האם היזם עומד במרכיב האיכות?   האם העבודה שמבצע היזם נעשית תוך עמידה בסטנדרטים הקפדניים ביותר של איכות עבודה?/
  • האם היזם עומד במרכיב הבטיחות? האם פעילות השיפוץ והבנייה נעשית תוך הקפדה על תקני הבטיחות המחמירים ביותר והאם שלומם של הדיירים מובטח.
  • האם היזם עומד במרכיב התקינות?  האם העבודה מבוצעת על ידי אנשי המקצוע המוסמכים, תוך שימוש בציוד עבודה תקין ובחומרים העומדים בכל התקנים המחמירים ביותר.

בסיום כל חודש, מגישה החברה לדיירי הבית דו"ח מפורט העונה על שאלות אלו. הדו"ח כולל גם תמונות עדכניות של הפרויקט וכן הערות והשגות מקצועיות בהתאם לצורך.

פיקוח בניה חשוב לשמירה על איכות הבניה לאורך כל התהליך- משלב התכנון ועד לקבלת הנכס והוא מהווה חלק בלתי נפרד מהצלחת הפרויקט.

מה זה תמ"א 38/2?

במסגרת תמ"א 38/2 ניתן אישור להריסת בניין מגורים קיים והקמת חדש תחתיו, תוך מתן זכויות בנייה נוספות וחדשות.

מה זה תמ"א 38/3?

במסגרת תמ"א 38/3 מחוזקים מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, תוך שיפוץ מאסיבי והוספת רכיבי בנייה לרשות הדיירים (דוגמת, תוספת ממ"ד, מרפסת שמש).

איזה בניין יכול לבצע תמ"א 38?

כל בניין שתוכנן ואושר לפני 1980 ועבר אישור מהנדס בעירייה של אותה העיר.

האם עליי כדייר לשלם מכיסי עבור פיקוח על פרויקט התמ"א 38?

בהחלט לא
מקובל היום, כי היזם מקצה לדיירים סכום קבוע מדי חודש למשך כל מהלך הפרויקט לטובת מפקח הנדסי מטעמם על הפרויקט. דאגו להבטיח את העניין בהסכם שאתם חותמים אל מול יזם הפרויקט

האם באמת הפיקוח בניה ההנדסי על פרויקט התמ"א 38 חשוב וחיוני?

בהחלט כן
ראשית, חשוב להצטייד במפקח בניה הנדסי שיבטיח שמפרט השיפוץ של התמ"א שמבטיח היזם לדיירים אכן מספק ומהותי. פיקוח זה יבטיח את זכויות הדיירים אל מול היזם

שנית, חשוב לזכות בליווי של מפקח בניה הנדסי על מנת לדאוג לכך שמה שהבטיח היזם בחוזה מול הדיירים אכן מבוצע על ידו בפועל. בנוסף, חשוב שהמפקח בניה ההנדסי יוודא שהיזם משתמש בחומרי גלם ובשיטות עבודה ברמה הגבוהה ביותר

האם באמת הפיקוח בניה ההנדסי על פרויקט התמ"א 38 חשוב וחיוני?

בהחלט כן
ראשית, חשוב להצטייד במפקח בניה הנדסי שיבטיח שמפרט השיפוץ של התמ"א שמבטיח היזם לדיירים אכן מספק ומהותי. פיקוח זה יבטיח את זכויות הדיירים אל מול היזם
שנית, חשוב לזכות בליווי של מפקח בניה הנדסי על מנת לדאוג לכך שמה שהבטיח היזם בחוזה מול הדיירים אכן מבוצע על ידו בפועל. בנוסף, חשוב שהמפקח בניה ההנדסי יוודא שהיזם משתמש בחומרי גלם ובשיטות עבודה ברמה הגבוהה ביותר

מה צריך להיות הניסיון של מפקח בניה על פרויקט תמ"א 38?

מפקח בניה על פרויקט תמ"א 38 צריך להיות מהנדס בעל תואר אקדמי מתאים ורישיון בתוקף.. בנוסף, מן הראוי שלמפקח בניה יהיה ניסיון רב ומוכח בפיקוח בניה ובליווי פרויקטי תמ"א 38, שהסתיימו בהצלחה

באיזה שלב כדאי לשלב את המפקח בניה ההנדסי?

האידיאל, בטרם גובש ההסכם אל מול היזם, וזאת על מנת להבטיח שהמפרט הטכני עומד בכל התקנים הנדרשים ומספק את מירב הזכויות וההטבות להם זכאים דיירי הבניין.

נ.לנגהם הנדסה בע"מ
ת.ד. 1294 רמת השרון, 4711201
טל': 03-6566888
דוא"ל: office@langham.co.il